Regulamin sklepu internetowego copyhaven.pl

z dnia 25.05.2018


§1. Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Copy Haven, dostępny pod adresem internetowym www.copyhaven.pl, prowadzony jest przez ARC Media Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Fałata 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000532903, NIP 9562309351, REGON 360225332.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców oraz pozostałych podmiotów, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadającym osobowości prawnej korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2. Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - ARC Media Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 22, kod pocztowy 87-100, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000532903, NIP 9562309351, REGON 360225332.
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.copyhaven.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Projekt – plik lub grupa plików graficznych przesyłanych przez Klienta celem realizacji zamówienia, a w tym naniesienia nadruku, graweru lub innej formy znakowania Produktu.
15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§3. Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: copy haven, ul. Fałata 22, 87-100 Toruń
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@copyhaven.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 56 307 07 81
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.
§4. Informacje ogólne
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie są szeroko rozumiane Produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Klienta.
3. Produkty oferowane w Sklepie wolne są od wad prawnych i fizycznych.
4. Specyfikacja oferowanych Produktów przedstawiona jest na stronie Sklepu.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
9. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
10. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu danego Produktu.
§5. Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie Sklepu.
2. Informacje podane w Formularzu powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
6. Konto Klienta może zostać zablokowane lub zlikwidowane przez Sprzedawcę w przypadku nie przestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta wprowadzonych w Formularzu przy rejestracji oraz wszystkich danych związanych ze zleceniami Klienta, którego konto zostało usunięte.
§6. Zasady składania Zamówienia
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:
2.1 Wybrać Produkt (oraz samodzielnie wybrać jego właściwości) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na stronie Produktu;
2.2 Opcjonalnie kontynuować zakupy i dodać do koszyka kolejny produkt lub kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”;
2.3 Zaakceptować podsumowanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”;
2.4 Zalogować się do Konta;
2.5 Wybrać adres dostawy (podany przy rejestracji) lub wprowadzić inny adres dostawy, oraz podać dane do wystawienia faktury/rachunku;
2.6 Wybrać sposób dostawy oraz zaakceptować „Warunkami Świadczenia Usługi”;
2.7 Wybrać dostępny sposób płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;
2.8 Kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
2.9 Warunkiem realizacji zamówienia jest spełnienie powyższych wymaganych czynności oraz przesłanie Projektu zgodnego ze specyfikacją na stronie produktu na adres pliki@copyhaven.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego po kliknięciu przycisku „Wyślij plik dot. zamówienia” lub w zakładce kontakt. Niekiedy niezbędne będzie również udzielenie przez Klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedającego;
2.10 Z chwilą gdy Sprzedawca prześle Klientowi maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem;
2.11 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.
§7. Projekt
2.1 Projekt musi spełniać wymogi specyfikacji zamieszczonej na Sklepie, na stronie danego Produktu. Znajdują się tam również makiety w różnych rozszerzeniach ułatwiające prawidłowe przygotowanie Projektu.
2.2 Po dokonaniu zamówienia należy przesłać Projekt za pośrednictwem formularza dostępnego po kliknięciu przycisku „Wyślij plik dot. zamówienia” lub w zakładce kontakt lub na adres pliki@copyhaven.pl. Wiadomość należy opisać indywidualnym numerem zamówienia podanym w podsumowaniu.
2.3 Projekt zostanie zweryfikowany przez Sprzedawcę pod względem poprawności przygotowania. W niektórych przypadkach Sprzedawca dokonuje niewielkich korekt (uzgadniających ze specyfikacją). Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Klient dokonuje jego akceptacji lub wprowadza kolejne korekty, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawcą. Klient może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Klienta pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Sklepu, jednak w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na życzenie Klienta niezgodności ze specyfikacją Sklepu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
2.4 Sprzedawca nie odpowiada za treści zawarte w Projekcie przesłanym przez Klienta oraz nie dokonuje w nich korekty.
2.5 Jeżeli Projekt przesłany przez Klienta zawiera treści niezgodne z prawem, Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia.
2.6 Akceptacja Projektu następuje drogą mailową.
2.7 Klient musi być świadomy iż finalny produkt może nieco różnić się od projektu. Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję przesunięć linii cięcia na poziomie 2 mm oraz przesunięcie lakieru UV na poziomie 0,5 mm. Należy również pamiętać iż kolory projektu na monitorze komputera różnią się od kolorów otrzymywanych w druku. Ewentualne reklamacje zgłaszane przez Klienta z tytułu powyższego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.
§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a) Przesyłka kurierska,
b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sprzedawcy;
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b) Płatności elektroniczne,
c) Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
§9. Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Zamówienie zaczyna być realizowane z chwilą zaksięgowania płatności Klienta za Zamówienie oraz zaakceptowania poprawności Projektu przesłanego przez Klienta, gdzie start liczony jest od daty czynności późniejszej.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany nie później niż na 48 godzin od daty złożenia Zamówienia.
5. W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
a) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia w którym spełnione zostaną oba poniższe warunki:
a) Sprzedawca zaksięguję wpłatę Klienta na rzecz zamówionego Produktu,
b) Sprzedawca zaakceptuje poprawność projektu przesłanego przez Klienta, niezbędnego do realizacji Zamówienia.
8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości wynagrodzenia za Produkt.
10. Wysyłka Produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 w dni robocze. W przypadku braku odbioru Produktu przez Klienta oraz konieczności ponownego wysłania Klient może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki.
11. Klient powinien sprawdzić w obecności Kuriera stan przesyłki, a w przypadku uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia sporządzić zażądać od kuriera spisania protokół szkody z zaznaczeniem uwag odnośnie stanu przesyłki. Jeżeli Klient stwierdzi uszkodzenie Produktu powinien również niezwłocznie zgłosić drogą mailową ten fakt Sprzedawcy.
12. Klient ma obowiązek pokwitować czytelnym podpisem odbiór Produktu od kuriera. Z chwilą pokwitowania przechodzą na klienta prawa własności Produktu oraz wszelkie ryzyka z tym związane.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności składanego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez niego przy rejestracji w Sklepie. Kontakt może się odbyć w dni robocze w godzinach od 8:30 – 19:00.
14. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§10. Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku skorzystanie przez Konsumenta z operatora płatności internetowych dostępnych w Sklepie (np. PayU), zwrot środków może zostać pomniejszony o wartość prowizji operatora.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
§11. Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres „reklamacje@copyhaven.pl”.
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcie uszkodzonego Produktu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§13. Ochrona danych osobowych w Sklepie copyhaven.pl
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Zasadach przetwarzania danych, pod adresem: https://copyhaven.pl/content/8-polityka-prywatnosci
§14. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu.
3. Zamówienia realizowanie są zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili składania Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
5. Regulamin nie ma na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.).W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem rzecznika praw konsumenta lub Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. lub za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, tj. od 25.05.2018 r.